bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Possidi Paradise Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Possidi Paradise Hotel - Халкидики / Касандра, Посиди

Празници - Намаления и промоции

719лв
683лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
978лв
929лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
2014лв
1913лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
2949лв
2802лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
386лв
367лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
275лв
261лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
288лв
274лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
177лв
168лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%

Possidi Paradise Hotel е малък стилен комплекс, състоящ се от няколко 2-етажни сгради в гръцки стил, които хармонично се вписват в пейзажа. Хотел Possidi Paradise е заобиколен от дървета, храсти, палми, цветя и тревни площи. Хотелът е с относително малка територия и са намира в централната част на Посиди. Пред Possidi Paradise има няколко много романтични заведения.

Местоположение на Possidi Paradise Hotel, Халкидики

Possidi Paradise Хотел е разположен в близост до центъра на селището Посиди. То се намира на ръкава Касандра от полуостров Халкидики. Отделен е от плажната ивица с пешеходна алея. На същия нос е и най-древният храм на Посейдон. Разположението предлага изглед към Егейско море и планината Олимп.

Адрес: Посиди, Greece

Удобства в Possidi Paradise Hotel


 • открит басейн;
 • джакузи;
 • СПА, сауна, зала за гимнастнка;
 • закрит паркинг;
 • стаи за игра (с различни игри, билярд);
 • пиано;
 • паркинг на туристически автобуси;
 • достъп на хората с увреждания до всички обществени места.

Хранене, ресторанти и барове в Possidi Paradise Hotel

Посиди Парадайз хотел разполага с основна сграда с ресторант и тераса, а ла карт ресторант, както и с уютно кафене на плажа и бар-тераса.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

295лв
281лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
480лв
456лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
672лв
619лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
931лв
858лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-8%
768лв
730лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
473лв
449лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
1278лв
1214лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-5%
983лв
933лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
860лв
817лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
1119лв
1063лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
480лв
456лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
665лв
632лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
1410лв
1340лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
1780лв
1691лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
1602лв
1522лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
1269лв
1206лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
586лв
439лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
845лв
634лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
603лв
453лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
419лв
314лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
798лв
758лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
576лв
547лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
737лв
700лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
959лв
911лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
670лв
502лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
965лв
724лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
502лв
377лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
724лв
543лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-25%
753лв
565лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1086лв
815лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-25%
419лв
314лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
603лв
453лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
837лв
628лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1207лв
905лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
236лв
224лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
384лв
365лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
200лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
311лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
987лв
938лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
1357лв
1289лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
491лв
467лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
639лв
607лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
479лв
455лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
368лв
350лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
483лв
362лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
335лв
251лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
2339лв
2222лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
3294лв
3129лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
306лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
195лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
960лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1443лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
257лв
245лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-5%
183лв
174лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
211лв
158лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
322лв
242лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
743лв
11-15 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1039лв
11-15 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
782лв
742лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
1114лв
1059лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
493лв
472лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-4%
752лв
719лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-4%
960лв
903лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-6%
1443лв
1357лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-6%
583лв
554лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
768лв
729лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
931лв
884лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
672лв
639лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
521лв
495лв
3-7 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
743лв
706лв
3-7 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
665лв
618лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-7%
480лв
447лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-7%
384лв
365лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
532лв
505лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
1152лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1732лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
482лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
741лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
211лв
169лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
322лв
258лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1119лв
1063лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
860лв
817лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
959лв
911лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
737лв
700лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
1394лв
1231лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-12%
2468лв
2180лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-12%
2314лв
2182лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-6%
1479лв
1394лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-6%
960лв
912лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
1330лв
1263лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
3055лв
2902лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
2279лв
2165лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
2651лв
2518лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
1974лв
1875лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
548лв
466лв
10-12 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
310лв
263лв
10-12 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1969лв
1787лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-9%
1293лв
1173лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-9%
848лв
805лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
1107лв
1051лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
282лв
239лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
429лв
365лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
905лв
821лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-9%
647лв
587лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-9%
373лв
336лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
262лв
236лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
672лв
634лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-6%
931лв
878лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-6%
1064лв
958лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
768лв
691лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1313лв
1247лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
1893лв
1798лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
2000лв
1932лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-3%
1420лв
1371лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-3%
2084лв
1980лв
20-25 Юли
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
2752лв
2615лв
20-25 Юли
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
672лв
638лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
857лв
814лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
987лв
938лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
1246лв
1184лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
2751лв
2613лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
1978лв
1879лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
1684лв
1600лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
601лв
571лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
785лв
746лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
1201лв
1141лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
1027лв
975лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
1510лв
1434лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
1484лв
1410лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
905лв
860лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
910лв
871лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-4%
1745лв
1670лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-4%
1862лв
1716лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-8%
1344лв
1239лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
672лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
931лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1536лв
29.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2128лв
29.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1465лв
1392лв
11-16 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
1095лв
1040лв
11-16 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
1474лв
1400лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
1917лв
1822лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
1621лв
1540лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
2337лв
2220лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
2652лв
2519лв
18-23 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
1799лв
1709лв
18-23 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
4720лв
4484лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
3384лв
3215лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
2219лв
1997лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
1623лв
1460лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1270лв
1207лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
1012лв
961лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
2930лв
2783лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
2190лв
2081лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
704лв
634лв
11-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1187лв
1068лв
11-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
1608лв
1447лв
15-19 Юни
4 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
823лв
740лв
15-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
465лв
418лв
15-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1016лв
915лв
15-19 Юни
4 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1485лв
1301лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-12%
2077лв
1818лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
1463лв
1383лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
1056лв
999лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
960лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1443лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1732лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1152лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
384лв
365лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
532лв
505лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
1721лв
1635лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
1203лв
1143лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
833лв
791лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
1092лв
1037лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
959лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1473лв
1399лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
737лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1917лв
1821лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
1154лв
1097лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
1543лв
1465лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
3178лв
3019лв
23-29 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
4202лв
3991лв
23-29 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
941лв
894лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
3630лв
3267лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1199лв
1139лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
2760лв
2484лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1692лв
1608лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
2136лв
2029лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
1678лв
1595лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
2514лв
2388лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
801лв
761лв
2-5 Сеп
3 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
1270лв
1206лв
2-5 Сеп
3 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
1027лв
975лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
1396лв
1327лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
591лв
561лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1074лв
1020лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
453лв
6-8 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
260лв
6-8 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
301лв
226лв
3-6 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
468лв
351лв
3-6 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
965лв
821лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
670лв
569лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
965лв
821лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
670лв
569лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1091лв
982лв
11-18 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1425лв
1211лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
703лв
633лв
11-18 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
845лв
718лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
310лв
279лв
15-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
859лв
773лв
15-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
4200лв
3780лв
15-25 Юни
3 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
563лв
507лв
15-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
548лв
494лв
15-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
2637лв
2373лв
15-25 Юни
3 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1039лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1556лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
672лв
615лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-9%
1732лв
1573лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-9%
931лв
851лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-9%
1152лв
1047лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-9%
3306лв
2942лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-11%
745лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
560лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2600лв
2414лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-7%
1824лв
1693лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-7%
1862лв
1716лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-8%
2113лв
1880лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-11%
1344лв
1239лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
665лв
632лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
5517лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3647лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
480лв
456лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
798лв
758лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
665лв
632лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
480лв
456лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
576лв
547лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
1344лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
960лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2021лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1653лв
1570лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
1443лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1056лв
1004лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
960лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1443лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1479лв
1405лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
2314лв
2198лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
2021лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1344лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2180лв
1962лв
4-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
2889лв
2821лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-2%
4321лв
4223лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-2%
3249лв
2924лв
4-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
4049лв
3932лв
6-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-3%
2737лв
2655лв
6-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-3%
576лв
547лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
866лв
823лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
2130лв
2066лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-3%
1612лв
1563лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-3%
2111лв
2005лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
2887лв
2743лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
7947лв
7557лв
10.07-27.08
на човек

48 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
6173лв
5870лв
10.07-27.08
на човек

48 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
1558лв
1480лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
1081лв
1027лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
1081лв
1027лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
1558лв
1480лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
2396лв
2276лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
1720лв
1634лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
1647лв
1564лв
19-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
2362лв
2244лв
19-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
2859лв
2716лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
2279лв
2165лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
894лв
850лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
1153лв
1095лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
1723лв
1637лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
2439лв
2317лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
799лв
719лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
984лв
886лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
2489лв
2365лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
1774лв
1685лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
941лв
894лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
1199лв
1139лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
1676лв
1509лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
1344лв
1209лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1612лв
1532лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
2192лв
2082лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
2016лв
1916лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-5%
1533лв
1457лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
2549лв
2422лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
1768лв
1680лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
2515лв
2389лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
1935лв
1839лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
3552лв
3375лв
22-28 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
3516лв
3340лв
22-28 Авг
4 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
2700лв
2565лв
22-28 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
705лв
670лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
2629лв
2497лв
22-28 Авг
4 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
890лв
845лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-5%
2250лв
2138лв
24-29 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
3032лв
2880лв
24-29 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
3757лв
3569лв
25-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
2819лв
2678лв
25-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
2511лв
2386лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
1835лв
1743лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
2403лв
2282лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
1971лв
1873лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
2806лв
2666лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
1141лв
1084лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
3142лв
2985лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
883лв
839лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
892лв
847лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
1280лв
1216лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
1812лв
1721лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
1232лв
1171лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1419лв
1348лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
923лв
877лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
839лв
797лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
1639лв
1557лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
724лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
465лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
965лв
911лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-6%
670лв
632лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-6%
322лв
242лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
586лв
498лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
211лв
158лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
845лв
718лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3143лв
2758лв
03.06-10.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
4511лв
3954лв
03.06-10.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-12%
419лв
314лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
603лв
453лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
1339лв
1138лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2112лв
1795лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
644лв
483лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
422лв
317лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1919лв
1522лв
6-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-21%
724лв
615лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
502лв
427лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1084лв
860лв
6-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-21%
215лв
183лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
563лв
493лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-13%
141лв
120лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
950лв
831лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-13%
752лв
676лв
11-18 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
493лв
444лв
11-18 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
322лв
290лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
779лв
702лв
13-18 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
211лв
190лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
502лв
452лв
13-18 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
381лв
343лв
15-18 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
603лв
543лв
15-18 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1434лв
1291лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
2207лв
1986лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1293лв
1164лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1969лв
1773лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
576лв
528лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-8%
798лв
731лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-8%
1479лв
1394лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-6%
992лв
893лв
21-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
2314лв
2182лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-6%
634лв
570лв
21-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
399лв
372лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-7%
1596лв
1543лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-3%
1152лв
1114лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-3%
288лв
269лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-7%
1732лв
1559лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1653лв
1488лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1152лв
1037лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1056лв
951лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1303лв
26.06-01.07
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1690лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2645лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1857лв
26.06-01.07
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
576лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
866лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
798лв
758лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
1114лв
1059лв
27-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
782лв
742лв
27-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
576лв
547лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
2314лв
2198лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
1479лв
1405лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
768лв
730лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1155лв
1097лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
866лв
823лв
1-4 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
576лв
547лв
1-4 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
2314лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1479лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
929лв
882лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
651лв
619лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
1152лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2373лв
2136лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
1916лв
1820лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
1398лв
1328лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1732лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1538лв
1384лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2470лв
2436лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-1%
1697лв
1673лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-1%
1011лв
961лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
753лв
715лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
1052лв
999лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
1385лв
1315лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
1658лв
1575лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
1175лв
1116лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
2111лв
2005лв
9-16 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
2887лв
2743лв
9-16 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
1474лв
1400лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
1917лв
1822лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
1081лв
1027лв
12-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
1558лв
1480лв
12-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
2396лв
2156лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1891лв
1702лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
2727лв
2454лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1720лв
1548лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
4412лв
4191лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
3099лв
2944лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
1439лв
1367лв
18-22 Юли
4 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
2031лв
1929лв
18-22 Юли
4 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
1358лв
1290лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
1766лв
1678лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
1099лв
1044лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
2346лв
2228лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-5%
1359лв
1291лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
6509лв
6183лв
23.07-31.08
на човек

39 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
1923лв
1731лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2367лв
2130лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
929лв
883лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
1188лв
1128лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
5067лв
4814лв
23.07-31.08
на човек

39 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
1063лв
1010лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
2069лв
1966лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
2904лв
2759лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
996лв
947лв
25-30 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
1774лв
1685лв
25-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
812лв
771лв
25-30 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
2489лв
2365лв
25-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
1956лв
1858лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
1568лв
1489лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
2192лв
2082лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
1612лв
1532лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
857лв
814лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
2557лв
2430лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-5%
1881лв
1787лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
672лв
638лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
1478лв
1404лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
2075лв
1971лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
3135лв
2978лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
3911лв
3716лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
1096лв
986лв
4-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
806лв
726лв
4-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
2147лв
2039лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
2823лв
2682лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
2399лв
2279лв
10-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
1881лв
1787лв
10-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
3084лв
2929лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
2248лв
2136лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
987лв
938лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
1246лв
1184лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
1780лв
1691лв
21-26 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
1410лв
1340лв
21-26 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
2190лв
2081лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
3026лв
2874лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
1565лв
1486лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
2161лв
2053лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
846лв
804лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
1123лв
1067лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
2820лв
2679лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
1236лв
1174лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
1606лв
1525лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
2047лв
1945лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
989лв
939лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
1285лв
1220лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
635лв
604лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
820лв
779лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
1902лв
1807лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
813лв
772лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
1993лв
1894лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
1072лв
1018лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
1414лв
1343лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
2703лв
2568лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
1718лв
1632лв
31.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-5%
2350лв
2232лв
31.08-07.09
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
1274лв
1211лв
31.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
3385лв
3216лв
31.08-07.09
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-5%
956лв
908лв
1-10 Сеп
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
1699лв
1614лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
1288лв
1224лв
1-10 Сеп
на човек

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
2472лв
2349лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
1062лв
1009лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
515лв
489лв
3-7 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
367лв
349лв
3-7 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
765лв
726лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1097лв
1042лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
1432лв
1360лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
1900лв
1805лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-5%
1232лв
1171лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
698лв
663лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
513лв
488лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
698лв
663лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
513лв
488лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
1284лв
1220лв
11-18 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
1960лв
1862лв
11-18 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
672лв
639лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
413лв
393лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
118лв
112лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
192лв
182лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
295лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
480лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
6181лв
5754лв
09.05-16.06
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-7%
9853лв
9179лв
09.05-16.06
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-7%
1000лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
455лв
14-21 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
713лв
14-21 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1835лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
455лв
15-22 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
713лв
15-22 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
719лв
17-24 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
460лв
17-24 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
799лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
441лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1190лв
22-28 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
693лв
22-27 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1176лв
22-27 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1855лв
22-28 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
537лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
752лв
23-30 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
493лв
23-30 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
563лв
553лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-2%
352лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
859лв
843лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-2%
752лв
725лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-4%
493лв
475лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-4%
845лв
790лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-6%
586лв
548лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-6%
586лв
536лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-9%
845лв
772лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-9%
965лв
821лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
670лв
569лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
586лв
498лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
845лв
718лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1320лв
1122лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
837лв
712лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
211лв
158лв
2-5 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
753лв
565лв
2-11 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1086лв
815лв
2-11 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
322лв
242лв
2-5 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
586лв
498лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
845лв
718лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
483лв
362лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-25%
335лв
251лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
493лв
408лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-17%
752лв
623лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-17%
1584лв
1386лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-13%
1004лв
879лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-13%
322лв
258лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
211лв
169лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1605лв
1422лв
10-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-11%
2814лв
2492лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-11%
2194лв
1933лв
10-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
1239лв
1092лв
10-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-12%
1779лв
1575лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-11%
2798лв
2477лв
10-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-11%
1503лв
1353лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
352лв
317лв
11-16 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
537лв
483лв
11-16 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
1645лв
1481лв
11-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1239лв
1115лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
929лв
836лв
11-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
986лв
887лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
2194лв
1974лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
493лв
444лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
422лв
380лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
644лв
580лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1371лв
1234лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
774лв
697лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
752лв
676лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
429лв
387лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
402лв
362лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
282лв
253лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
518лв
467лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
777лв
700лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
624лв
561лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
544лв
490лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
803лв
723лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
1191лв
1072лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1708лв
1537лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
1001лв
901лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
615лв
553лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
3063лв
2757лв
17-24 Юни
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
429лв
386лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
2028лв
1825лв
17-24 Юни
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
614лв
552лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
525лв
472лв
18-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1681лв
1513лв
18-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
240лв
216лв
18-20 Юни
на човек

2 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1101лв
991лв
18-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
166лв
150лв
18-20 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
815лв
733лв
18-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1056лв
951лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1653лв
1488лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1479лв
1352лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-9%
2314лв
2116лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-9%
672лв
605лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
894лв
805лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
1300лв
1189лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-9%
912лв
834лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-9%
532лв
479лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2887лв
2742лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-5%
384лв
346лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
845лв
761лв
20-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
960лв
893лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-7%
3464лв
3320лв
20.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-4%
1604лв
1443лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2305лв
2209лв
20.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-4%
1155лв
1010лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-13%
1121лв
1009лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1330лв
1237лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-7%
768лв
672лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-13%
1921лв
1825лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
1322лв
1190лв
20-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
960лв
883лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-8%
1443лв
1328лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-8%
798лв
731лв
22-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-8%
1862лв
1782лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-4%
576лв
528лв
22-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
960лв
893лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-7%
576лв
547лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
798лв
758лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
1443лв
1342лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-7%
1344лв
1287лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-4%
1330лв
1317лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-1%
2660лв
2527лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
192лв
182лв
24-26 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
960лв
951лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-1%
1344лв
1325лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-1%
266лв
253лв
24-26 Юни
на човек

2 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
1921лв
1825лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
1862лв
1835лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-1%
1064лв
958лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
768лв
691лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
2021лв
1920лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
2021лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1921лв
25.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2887лв
25.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1344лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1536лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2309лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1344лв
1277лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
1344лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1862лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
266лв
253лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
1732лв
1559лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
2600лв
2340лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1322лв
1256лв
27.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-5%
931лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1152лв
1037лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
192лв
182лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
845лв
803лв
27.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
1824лв
1641лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
672лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
960лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1443лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
866лв
30.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
576лв
30.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1974лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1344лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4734лв
4497лв
01.07-09.08
на човек

39 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
8239лв
7415лв
1-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

27 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
6175лв
5866лв
01.07-09.08
на човек

39 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
6243лв
5618лв
1-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

27 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
2940лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2021лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2084лв
1980лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
1983лв
1884лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
1268лв
1204лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
3153лв
2995лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
480лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
665лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
960лв
912лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
1155лв
3-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
576лв
547лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
768лв
3-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
532лв
505лв
3-7 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
798лв
758лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
1330лв
1263лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
384лв
365лв
3-7 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
399лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
288лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1300лв
1235лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
912лв
866лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
1871лв
1684лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1268лв
1204лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
2807лв
2526лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1520лв
1444лв
4-9 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
1983лв
1884лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-5%
1064лв
1011лв
4-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
6786лв
6447лв
04.07-10.08
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
9522лв
9046лв
04.07-10.08
на човек

37 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
2372лв
2254лв
4-9 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
768лв
730лв
4-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
866лв
823лв
5-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
2696лв
2561лв
5-12 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
1919лв
1823лв
5-12 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
576лв
547лв
5-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
2524лв
2271лв
6-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
1751лв
1576лв
6-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2296лв
2181лв
7-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
3262лв
3099лв
7-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%