bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Possidi Paradise Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Possidi Paradise Hotel - Халкидики / Касандра, Посиди

Промоции в Possidi Paradise Hotel, Посиди

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 18.10.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 40% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

160лв
128лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
239лв
191лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
594лв
475лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
436лв
349лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
436лв
349лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
594лв
475лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
763лв
611лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1040лв
832лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%

Possidi Paradise Hotel е малък стилен комплекс, състоящ се от няколко 2-етажни сгради в гръцки стил, които хармонично се вписват в пейзажа. Хотел Possidi Paradise е заобиколен от дървета, храсти, палми, цветя и тревни площи. Хотелът е с относително малка територия и са намира в централната част на Посиди. Пред Possidi Paradise има няколко много романтични заведения.

Местоположение на Possidi Paradise Hotel, Халкидики

Possidi Paradise Хотел е разположен в близост до центъра на селището Посиди. То се намира на ръкава Касандра от полуостров Халкидики. Отделен е от плажната ивица с пешеходна алея. На същия нос е и най-древният храм на Посейдон. Разположението предлага изглед към Егейско море и планината Олимп.

Адрес: Посиди, Greece

Удобства в Possidi Paradise Hotel


  • открит басейн;
  • джакузи;
  • СПА, сауна, зала за гимнастнка;
  • закрит паркинг;
  • стаи за игра (с различни игри, билярд);
  • пиано;
  • паркинг на туристически автобуси;
  • достъп на хората с увреждания до всички обществени места.

Хранене, ресторанти и барове в Possidi Paradise Hotel

Посиди Парадайз хотел разполага с основна сграда с ресторант и тераса, а ла карт ресторант, както и с уютно кафене на плажа и бар-тераса.

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 18.10.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 40% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

400лв
320лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
597лв
478лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
1227лв
982лв
23-27 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
911лв
728лв
23-27 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
4352лв
3481лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
3318лв
2654лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
743лв
594лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
545лв
436лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
632лв
506лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
790лв
632лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2181лв
1745лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3075лв
2460лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1677лв
1341лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2400лв
1920лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
3126лв
2501лв
16-24 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2105лв
1684лв
16-24 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1728лв
1382лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1107лв
886лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
856лв
685лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
619лв
495лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
798лв
639лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1075лв
860лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2622лв
2097лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1907лв
1526лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3146лв
2517лв
21-27 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
2288лв
1831лв
21-27 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
439лв
352лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
637лв
510лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
637лв
510лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
439лв
352лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2046лв
1637лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
1492лв
1194лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2272лв
1818лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2996лв
2397лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2180лв
1744лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
2946лв
2357лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
3146лв
2517лв
21-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2288лв
1831лв
21-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1090лв
872лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1486лв
1189лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
763лв
611лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1040лв
832лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
836лв
669лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
560лв
448лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2179лв
1743лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3179лв
2543лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1677лв
1341лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2400лв
1920лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1229лв
983лв
28.06-06.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
912лв
730лв
28.06-06.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2256лв
1805лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1536лв
1229лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1141лв
912лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3256лв
2605лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1075лв
860лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
798лв
639лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1611лв
1289лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1198лв
1018лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2326лв
1861лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1714лв
1457лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
844лв
676лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1082лв
865лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
3670лв
2936лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2670лв
2136лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1143лв
914лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1538лв
1231лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1299лв
1039лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1022лв
818лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1022лв
818лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1299лв
1039лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1783лв
1426лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
1308лв
1047лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1986лв
1589лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
1271лв
1017лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
637лв
510лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
439лв
352лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1418лв
1134лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2132лв
1706лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
870лв
696лв
13-22 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1102лв
881лв
13-22 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
7598лв
6078лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
10208лв
8167лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1677лв
1341лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2400лв
1920лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1574лв
1259лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2340лв
1872лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1075лв
860лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
798лв
639лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
958лв
766лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1372лв
1097лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
1437лв
1150лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2730лв
2184лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
2057лв
1646лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1836лв
1469лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1661лв
1329лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2214лв
1772лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
856лв
685лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
619лв
495лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2394лв
1915лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1773лв
1419лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
778лв
622лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
976лв
781лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
3146лв
2517лв
25-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2288лв
1831лв
25-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1914лв
1627лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2638лв
2242лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
763лв
611лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1040лв
832лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
892лв
714лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
615лв
492лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1985лв
1588лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1147лв
918лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
510лв
408лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2985лв
2388лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
352лв
281лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
791лв
633лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
892лв
714лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
615лв
492лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
615лв
492лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
753лв
603лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
892лв
714лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1109лв
887лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
703лв
563лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1020лв
816лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
2633лв
2238лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1806лв
1535лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1776лв
1421лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2670лв
2136лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
3256лв
2605лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2256лв
1805лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1229лв
983лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
1536лв
1229лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
912лв
730лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1141лв
912лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1536лв
1229лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
798лв
639лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1141лв
912лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1075лв
860лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1068лв
908лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1677лв
1341лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
791лв
672лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
2400лв
1920лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1856лв
1485лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1950лв
1560лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
2568лв
2055лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1312лв
1049лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2959лв
2367лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
4363лв
3491лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1068лв
908лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
768лв
614лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
912лв
730лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1229лв
983лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
2462лв
1970лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
570лв
456лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
614лв
492лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
791лв
672лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
456лв
365лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3496лв
2797лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
904лв
768лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1597лв
1277лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2150лв
1720лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
922лв
737лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
684лв
547лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1220лв
1037лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1574лв
1259лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2340лв
1872лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
763лв
648лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
565лв
480лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1235лв
988лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
958лв
767лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
2288лв
1831лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3146лв
2517лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
584лв
467лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
742лв
594лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
3670лв
2936лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2670лв
2136лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
3586лв
2869лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
2756лв
2205лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2611лв
2089лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1991лв
1593лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1373лв
1167лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1096лв
931лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2904лв
2323лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3905лв
3124лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
2946лв
2357лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1106лв
940лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1383лв
1175лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2180лв
1744лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2579лв
2192лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2718лв
2174лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
3406лв
2895лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
2164лв
1731лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
3328лв
2662лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2434лв
1947лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
578лв
492лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
737лв
626лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1012лв
860лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1289лв
1096лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2045лв
1636лв
21-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2599лв
2079лв
21-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1840лв
1472лв
21-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1856лв
1485лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
2461лв
1969лв
21-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1461лв
1169лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1485лв
1188лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1169лв
935лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
928лв
742лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
730лв
584лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1685лв
1432лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2305лв
1959лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
327лв
278лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
446лв
379лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
705лв
564лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
982лв
786лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
953лв
762лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
676лв
541лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
320лв
256лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
240лв
192лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
478лв
382лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
358лв
287лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
1075лв
860лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
719лв
576лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
836лв
711лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
240лв
204лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
560лв
476лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
358лв
305лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
949лв
807лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
633лв
538лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2780лв
2224лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1780лв
1424лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
712лв
605лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
475лв
403лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
831лв
706лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
554лв
471лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

possidi paradise halkidiki, possidi paradise kasandra, possidi paradise greece, possidi paradise гърция, possidi paradise халкидики, possidi paradise касандра, possidi paradise 2023, possidi paradise цени, possidi paradise мнения, possidi paradise цени 2023, possidi paradise лято 2023, possidi paradise ранни записвания, possidi paradise last minute, possidi paradise Hotel halkidiki, possidi paradise Hotel kasandra, possidi paradise Hotel greece, possidi paradise Hotel гърция, possidi paradise Hotel халкидики, possidi paradise Hotel касандра, possidi paradise Hotel 2023, possidi paradise Hotel цени, possidi paradise Hotel мнения, possidi paradise Hotel цени 2023, possidi paradise Hotel лято 2023, possidi paradise Hotel ранни записвания, possidi paradise Hotel last minute, посиди парадайс гърция, посиди парадайс халкидики, посиди парадайс касандра, посиди парадайс цени, посиди парадайс мнения, посиди парадайс цени 2023, посиди парадайс лято 2023, посиди парадайс ранни записвания, хотел посиди парадайс гърция, хотел посиди парадайс халкидики, хотел посиди парадайс касандра, хотел посиди парадайс цени, хотел посиди парадайс мнения, хотел посиди парадайс цени 2023, хотел посиди парадайс лято 2023, хотел посиди парадайс ранни записвания,