bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Possidi Paradise Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Possidi Paradise Hotel - Халкидики / Касандра, Посиди

Промоции в Possidi Paradise Hotel, Посиди

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 30.05.2022 - 10.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 10% за настаняване в периода 11.06.2022 - 24.06.2022 , за резервации, направени преди 31.05.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 5% за настаняване в периода 11.07.2022 - 30.09.2022 , за резервации, направени преди 31.05.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

311лв
21-24 Май
на човек

24 май 2022
All inclusive

8 резервации наскоро
200лв
21-24 Май
на човек

24 май 2022
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
177лв
168лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-5%
288лв
274лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
All inclusive

7 резервации наскоро
-5%
275лв
261лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-5%
386лв
367лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
642лв
546лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
901лв
766лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
482лв
21-28 Май
на човек

24 май 2022
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
741лв
21-28 Май
на човек

24 май 2022
All inclusive

19 резервации наскоро
441лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2022
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
799лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2022
All inclusive

23 резервации наскоро

Possidi Paradise Hotel е малък стилен комплекс, състоящ се от няколко 2-етажни сгради в гръцки стил, които хармонично се вписват в пейзажа. Хотел Possidi Paradise е заобиколен от дървета, храсти, палми, цветя и тревни площи. Хотелът е с относително малка територия и са намира в централната част на Посиди. Пред Possidi Paradise има няколко много романтични заведения.

Местоположение на Possidi Paradise Hotel, Халкидики

Possidi Paradise Хотел е разположен в близост до центъра на селището Посиди. То се намира на ръкава Касандра от полуостров Халкидики. Отделен е от плажната ивица с пешеходна алея. На същия нос е и най-древният храм на Посейдон. Разположението предлага изглед към Егейско море и планината Олимп.

Адрес: Посиди, Greece

Удобства в Possidi Paradise Hotel


  • открит басейн;
  • джакузи;
  • СПА, сауна, зала за гимнастнка;
  • закрит паркинг;
  • стаи за игра (с различни игри, билярд);
  • пиано;
  • паркинг на туристически автобуси;
  • достъп на хората с увреждания до всички обществени места.

Хранене, ресторанти и барове в Possidi Paradise Hotel

Посиди Парадайз хотел разполага с основна сграда с ресторант и тераса, а ла карт ресторант, както и с уютно кафене на плажа и бар-тераса.

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 30.05.2022 - 10.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 10% за настаняване в периода 11.06.2022 - 24.06.2022 , за резервации, направени преди 31.05.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 5% за настаняване в периода 11.07.2022 - 30.09.2022 , за резервации, направени преди 31.05.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

295лв
281лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-5%
480лв
456лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-5%
195лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
306лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
493лв
419лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
752лв
639лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
931лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
672лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
576лв
519лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
798лв
718лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
665лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
480лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
960лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1443лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
413лв
393лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-5%
672лв
639лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-5%
354лв
337лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-5%
576лв
547лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-5%
859лв
730лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
563лв
479лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
799лв
759лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-5%
614лв
583лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
422лв
359лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
644лв
548лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
959лв
911лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-5%
737лв
700лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
960лв
912лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-5%
591лв
561лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-5%
768лв
730лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-5%
473лв
449лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-5%
236лв
224лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-5%
384лв
365лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-5%
634лв
539лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
704лв
598лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
966лв
821лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
537лв
456лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
429лв
365лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
352лв
299лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
282лв
239лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1074лв
913лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1438лв
1366лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-5%
1105лв
1050лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-5%
1278лв
1214лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-5%
983лв
933лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
860лв
817лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
1119лв
1063лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
491лв
467лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
639лв
607лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-5%
368лв
350лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
479лв
455лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
532лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
864лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
177лв
168лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-5%
288лв
274лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-5%
493лв
472лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-4%
752лв
719лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-4%
322лв
274лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
211лв
180лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1064лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
384лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1197лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
532лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
768лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
864лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1228лв
1167лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
1598лв
1518лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
987лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1357лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
288лв
259лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
399лв
359лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
2314лв
2083лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1479лв
1331лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1064лв
958лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
768лв
691лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1998лв
1799лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
1402лв
1262лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1485лв
1301лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
2077лв
1818лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-12%
1443лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
960лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1536лв
1383лв
29.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
2128лв
1915лв
29.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1152лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1732лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
2396лв
2156лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1720лв
1548лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
3288лв
2959лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
2419лв
2177лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
453лв
6-8 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
260лв
6-8 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
859лв
730лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
563лв
479лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
563лв
479лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
859лв
730лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1425лв
1211лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
845лв
718лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
2637лв
2373лв
15-25 Юни
3 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
4200лв
3780лв
15-25 Юни
3 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
2113лв
1880лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-11%
3306лв
2942лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-11%
2600лв
2414лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-7%
1824лв
1693лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-7%
960лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2021лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1344лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1443лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2180лв
1962лв
4-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
3249лв
2924лв
4-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
660лв
594лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
845лв
761лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
1015лв
914лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
1348лв
1213лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
1768лв
1680лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-5%
2549лв
2422лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-5%
1474лв
1327лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
2054лв
1848лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
1686лв
1602лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-5%
2521лв
2395лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-5%
724лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
465лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
563лв
532лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-6%
859лв
811лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-6%
493лв
419лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
752лв
639лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3143лв
2758лв
03.06-10.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
4511лв
3954лв
03.06-10.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-12%
1127лв
958лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1899лв
1615лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
422лв
359лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
644лв
548лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
672лв
591лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
931лв
818лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
1653лв
1488лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1056лв
951лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1152лв
1037лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1732лв
1559лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
1152лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1732лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2074лв
1867лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
1152лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1398лв
1258лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
2373лв
2136лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1538лв
1384лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
1732лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
1523лв
1371лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1079лв
971лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1891лв
1702лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1720лв
1548лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
2727лв
2454лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2396лв
2156лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
1119лв
1007лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
860лв
774лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1165лв
1106лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
2123лв
2017лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
1543лв
1466лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
906лв
861лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-5%
1589лв
1430лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2033лв
1830лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
806лв
726лв
4-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1096лв
986лв
4-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
1025лв
903лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-12%
766лв
676лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
2063лв
1793лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-13%
1348лв
1173лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-13%
1225лв
1164лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-5%
1805лв
1715лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-5%
1074лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
591лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
8869лв
8264лв
09.05-16.06
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-7%
5198лв
4839лв
09.05-16.06
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-7%
1000лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1835лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
455лв
14-21 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
713лв
14-21 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
713лв
15-22 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
455лв
15-22 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
460лв
17-24 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
719лв
17-24 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1190лв
22-28 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1855лв
22-28 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
859лв
843лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-2%
352лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
537лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
563лв
553лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-2%
493лв
461лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-6%
752лв
703лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-6%
752лв
687лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-9%
493лв
451лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-9%
859лв
730лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
563лв
479лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
752лв
639лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
493лв
419лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1187лв
1009лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
704лв
598лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
752лв
639лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
493лв
419лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
752лв
676лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
493лв
444лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
2305лв
2209лв
20.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-4%
960лв
864лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
1155лв
1010лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-13%
1862лв
1729лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-7%
2887лв
2742лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-5%
768лв
672лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-13%
1443лв
1299лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1921лв
1825лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
665лв
598лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
3464лв
3320лв
20.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-4%
480лв
432лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1344лв
1248лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-7%
1862лв
1782лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-4%
1344лв
1287лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-4%
2887лв
25.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1064лв
958лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
768лв
691лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
1921лв
25.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1732лв
1559лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
1824лв
1641лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1152лв
1037лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
2600лв
2340лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
960лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1443лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
8239лв
7415лв
1-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

27 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
1330лв
1197лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
2940лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1974лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
6243лв
5618лв
1-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

27 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2021лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
960лв
864лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1344лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1871лв
1684лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
2807лв
2526лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
1751лв
1576лв
6-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
2524лв
2271лв
6-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
1612лв
1451лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2289лв
2060лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
2054лв
1951лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
1474лв
1400лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
737лв
700лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
959лв
911лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
2330лв
2214лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
1662лв
1579лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
2192лв
1973лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1612лв
1451лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
1713лв
1542лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
1344лв
1209лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2687лв
2419лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
3653лв
3288лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
3595лв
3235лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2707лв
2437лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2618лв
2356лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
3357лв
3022лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
2503лв
2378лв
15-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
3469лв
3295лв
15-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-5%
959лв
911лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
737лв
700лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
858лв
754лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
1154лв
1013лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-12%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

possidi paradise halkidiki, possidi paradise kasandra, possidi paradise greece, possidi paradise гърция, possidi paradise халкидики, possidi paradise касандра, possidi paradise 2022, possidi paradise цени, possidi paradise мнения, possidi paradise цени 2022, possidi paradise лято 2022, possidi paradise ранни записвания, possidi paradise last minute, possidi paradise Hotel halkidiki, possidi paradise Hotel kasandra, possidi paradise Hotel greece, possidi paradise Hotel гърция, possidi paradise Hotel халкидики, possidi paradise Hotel касандра, possidi paradise Hotel 2022, possidi paradise Hotel цени, possidi paradise Hotel мнения, possidi paradise Hotel цени 2022, possidi paradise Hotel лято 2022, possidi paradise Hotel ранни записвания, possidi paradise Hotel last minute, посиди парадайс гърция, посиди парадайс халкидики, посиди парадайс касандра, посиди парадайс цени, посиди парадайс мнения, посиди парадайс цени 2022, посиди парадайс лято 2022, посиди парадайс ранни записвания, хотел посиди парадайс гърция, хотел посиди парадайс халкидики, хотел посиди парадайс касандра, хотел посиди парадайс цени, хотел посиди парадайс мнения, хотел посиди парадайс цени 2022, хотел посиди парадайс лято 2022, хотел посиди парадайс ранни записвания,

cache load